شما تنها نیستید،خدا با شماست…

من وقتی از زندگی نا امید میشوم و از تلاش دست بر میدارم که مطمئن شوم خدایی وجود ندارد
خدای خوب و مهربانم، تو را از صمیم قلب دوست دارم. زیرا تو هستی که مرا به جنبش وا میدارد. و امید را در دلم زنده میکنی